Beboerklagenævn

Hvad er et beboerklagenævn?

Beboerklagenævn er opstået som en følge af behovet for på en hurtig, billig og nem måde at få afgjort konflikter mellem lejerne og de almene boligafdelinger. Nævnet skal desuden aflaste domstolene i sager, hvor der ikke er tvivl om fakta, og træffe afgørelse baseret på indsigt i de særlige forhold, der gælder for almene boliger.

 

Link til beboerklagenævnet i Hvidovre Kommune her

 

Nævnet består af en formand, to sagkyndige i almene boligforhold og en social sagkyndig. Formanden, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, skal være jurist uden særlig tilknytning til de almene boligorganisationer. De to sagkyndige medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. I sager om husordensovertrædelser medvirker en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Medlemmerne har en både praktisk og teoretisk indsigt i forholdene i almene boligafdelinger, og medlemmerne skal repræsentere de modstående interesser mellem henholdsvis lejer og udlejer.

 

Hvilken kompetence har beboerklagenævnet?

Nævnet kan afgøre tvister, der omfatter følgende typer af sager efter Almenlejelovens bestemmelser:

 • Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse, men ikke spørgsmål om huslejens størrelse
 • Mangler ved det lejede ved indflytning
 • Tvister om lejers og udlejers pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen, herunder fraflytningsregninger
 • Påbud til udlejer om færdiggørelse af arbejder der er iværksat af udlejer
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer i boligen
 • Betaling af beboerindskud eller depositum
 • Varme- og vandregnskaber og størrelsen af lejers a´contobetalinger hertil
 • Betalinger til fællesantenneanlæg og fælles it-tjenester
 • Lejers ret til at fremleje, bytte eller at fortsætte lejemålet
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer vedrørende beslutningsprocessen, men ikke selve beslutningen

De sager, som beboerklagenævnet ikke kan behandle, kan indbringes for boligretten i Hvidovre.

 

Afgørelser, som beboerklagenævnet kan træffe

 • give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at opsigelsen kun føres ud i livet,
 • erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig 
 • afgøre, om en klager har ret  
 • sende en advarsel til en beboer
 • give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at opsigelsen kun føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse)
 • ophæve et lejemål (i værste fald udflytning uden varsel) 

Men afgørelserne er ikke nødvendigvis endelige

Både en beboer og en boligorganisation, som er utilfreds med en afgørelse i beboerklagenævnet, kan gå videre med sagen ved at gå til boligretten. Dog er eventuelle advarsler endelige.

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med nævnet?

Beboerklagenævnet for Hvidovre Kommune
Rådhuset
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Direkte tlf.: 3639 3639
Send os sikker Digital Post via: Borger.dk, eller e-mail til hln.bkn@hvidovre.dk

 

PS

Husk, at dialog er bedre end konflikt. Man opnår altid de bedste resultater ved at tale sig til rette om problemer. Men føler du, at du løber panden mod en mur, er beboerklagenævnet en oplagt mulighed.